Mero Digital Desh

Search
Close this search box.

Business Details

RM HEALTH SOLUTION PVT.LTD

Category:

Description

In addition to providing proper consultation and referral services, we have all the lab related facilities and 24 hours emergency related special services.

Medicines are also available according to the check-up, apart from the availability of drug counseling as per the requirement.
(हाम्रो यहाँ दक्ष स्वास्थ्यकर्मी द्वारा बिभिन्ना रोगहरुको चेक जाच गर्नुका साथै उचित परामर्ष तथा रिफर सेवा प्रदान गर्नुका साथ साथै ल्याब सम्बंधी सम्पुर्ण सुविधाहरु र २४ घण्टा आपतकालीन सम्बंधी बिषेश सेवा सुविधा को व्यवस्था छ।

आवाश्यक अनुसारको औषधि परामर्श द्वार उपलवध हुनुका साथै चेक जाच अनुसार औषधिहरु उपलब्ध पनि छ।)

Proprietor :- RAM MILAN RANA
2074

Image Gallery

Business Info

Contact Business

RM HEALTH SOLUTION PVT.LTD

In addition to providing proper consultation and referral services, we have all the lab related facilities and 24 hours emergency related special services.

Medicines are also available according to the check-up, apart from the availability of drug counseling as per the requirement.
(हाम्रो यहाँ दक्ष स्वास्थ्यकर्मी द्वारा बिभिन्ना रोगहरुको चेक जाच गर्नुका साथै उचित परामर्ष तथा रिफर सेवा प्रदान गर्नुका साथ साथै ल्याब सम्बंधी सम्पुर्ण सुविधाहरु र २४ घण्टा आपतकालीन सम्बंधी बिषेश सेवा सुविधा को व्यवस्था छ।

आवाश्यक अनुसारको औषधि परामर्श द्वार उपलवध हुनुका साथै चेक जाच अनुसार औषधिहरु उपलब्ध पनि छ।)

Proprietor :- RAM MILAN RANA
2074

Address: Godawari-5, Geta Kailali

Email: rmhsgeta@gmail.com

Scroll to Top