Mero Digital Desh

Business Details

NEW OCEAN VIEW AQUARIUMS & PET SHOP

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ आकर्षक दिजाइनका एक्वैरियम (aquarium) तयार पारिनुका साथै आदेश (order )अनुसारका कुकुरका बच्चाहरु पनि उपलब्ध छन्।
एक पटक सेवा को मौका अवश्य दिनुहोला ।

Proprietor:- DINKAR JOSHI
2071

Image Gallery

Business Info

Contact Business

NEW OCEAN VIEW AQUARIUMS & PET SHOP

हाम्रो यहाँ आकर्षक दिजाइनका एक्वैरियम (aquarium) तयार पारिनुका साथै आदेश (order )अनुसारका कुकुरका बच्चाहरु पनि उपलब्ध छन्।
एक पटक सेवा को मौका अवश्य दिनुहोला ।

Proprietor:- DINKAR JOSHI
2071

Address: Dhangadhi-4, Kailali (Gharelu Chock)

Contact Number: 9801712577

Email: djeireboy74@gmail.com

Scroll to Top